Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen: „GDPR”) je R-PHARMA, spol. s r.o. IČ 28283970 se sídlem Ratíškovice, U
zastávky 696 02 (dále jen: „správce“).
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §
7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení
smluvního vztahu).
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
● podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

VI. COOKIES (oprávněný zájem)
1. Detailní informace o používaných cookies a nastavení preferencí najdete na stránce Zásady cookies
(EU)
.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují
správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela
zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro
detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití
cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany
našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích
􀀁 Chrome: support.google.com
􀀁 Opera: help.opera.com
􀀁 Firefox: support.mozilla.org
􀀁 MSIE: windows.microsoft.com
􀀁 Safari: support.apple.com

VII. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
● právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že
je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní
na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši
e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.